Picture Gallery - Statue

Google

Roman Agora, Athens, Greece

Saint Joseph, Michigan, United States

Defense, Paris, France

Palais de Versailles, Paris, France

National Gardens, Athens, Greece

Siena, Italy

Pisa, Italy

Giza, Cairo, Egypt

Memphis, Egypt

Washington, DC, United States

Temple of Hatshepsut, Deir el-Bahri, Egypt

Egyptian-Soviet friendhip monument, Aswan, Egypt

Previous Next


Related Images

Via Appia Antica, San Sebastian Church, Rome, Italy

Temple of Amon at Karnak, Luxor, Egypt

Pompeii, Italy

Kom Ombo, Egypt

River Senne, Paris, France

Aswan, Egypt

Temple of Hatshepsut, Deir el-Bahri, Egypt

Aswan, Egypt

Colossi of Memnon, Luxor, Egypt